Recommendations

Chen Style Taijiquan Practical Method

Master Chen Zhonghua’s websites
www.practicalmethod.com (English)
www.shyongquanfa.cn (Chinese)

Michael Winkler’s website
www.practicalmethod.de (German)

 

Buddhism

Theravada lineage in Berlin – Wilfried Reuther
www.lotos-vihara.de (German)

Theravada lineage – Buddha Haus in Germany
www.buddha-haus.de (German)
– Ayya Khema teachings – free downloads …here (German)

 

Zen-Shiatsu

Jochen Knau’s school in Berlin
www.schule-fuer-shiatsu-berlin.de

Harald Gierl’s school in Berlin
www.shiatsu-schule.de